Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

καρδι-οδηγός

""""""""" Μόνο με την καρδιά οδηγείται
του ανθρώπου
η καρδιά
"

Pestalozzi